Podmienky použitia webu KamNaVylet.sk

Upozornenie

Vstupom na webovú stránku KamNaVylet.sk, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím webovú stránku KamNaVylet.sk.

Používanie stránok

Prevádzkovateľ webových stránok KamNaVylet.sk umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na webovej stránke KamNaVylet.sk neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webových stránok nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty a fotografie a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke, je potrebné konzultovať s prevádzkovateľom webových stránok.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť o tipoch na výlet a turistických atrakciách. Prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Prepojenie s webovými stránkami iných spoločností

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje vytvárať prepojenia na webové stránky iných prevádzkovateľov, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemcovia o prepojenie s touto webovou stránkou sú povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:

Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou KamNaVylet.sk: